dinsdag 4 maart 2014

HSK reageert! Maar stopt haar hoofd onder het zand

28 februari 2018 - mail van HSK directeur drs. E. (Eddy) van Doorn

De tekst volgt hieronder, met daarna een mail retour van mij, drs. Henriette Versteegh, onderzoeksjournalist, van vandaag, 4 maart 2014

----------------------------------------------------------------------

Beste mw. Versteegh,
 
Voordat ik reageer op de door uw gestelde vragen, wil ik graag eerst aangeven dat uw associatie met HSK en fraude volstrekt onjuist is en uw "concrete feiten" zeer waarschijnlijk op verkeerde veronderstellingen rusten.
 
Allereerst is HSK een toegelaten zorginstelling door het ministerie van VWS sinds 2004. U kunt dit ook terugzien in ons maatschappelijk jaarverslag, zoals die door alle zorginstellingen jaarlijks worden gepubliceerd. Sinds 2004 hebben wij afspraken met alle zorgverzekeraars over onze dienstverlening met betrekking tot de behandeling van psychische stoornissen. Om voor een dergelijke behandeling in aanmerking te komen én te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar is een geldige verwijsbrief noodzakelijk van een huisarts of een bedrijfsarts. Deze verwijzer heeft contact gehad met de desbetreffende client én de verwijzing naar HSK besproken. Werkgevers kunnen dus niet verwijzen naar HSK en daarmee de kosten op de zorgverzekering van de werknemer laten drukken. In onze processen is dit gewaarborgd en controle vindt hierop zowel intern als door de zorgverzekeraars plaats. Tevens controleert de NZA ook onze gegevens middels periodieke aanleveringen.  
 
Indien wij beschikken over een juiste verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts komen cliënten bij ons in behandeling en worden de zorgkosten (behandelsessies) na afronding gedeclareerd bij de betreffende zorgverzekeraar, net zoals bij iedere andere zorgaanbieder. Dit wordt besproken en vastgelegd met de client in de diagnostische fase. De aanvullende adviezen voor de werkgever op het gebied van werkhervatting, die de werkgever aanvullend bij ons af wenst te nemen, in het kader van een snelle reintegratie wordt volledig betaald door de werkgever. Hierin zijn wij volstrekt transparant en alle zorgverzekeraars zijn op de hoogte van onze werkwijze, sterker nog een aantal zorgverzekeraars heeft met ons voor haar eigen werknemers hierover een contract gesloten.
 
Indien er geen sprake is van een geldige verwijsbrief of de genoemde klachten vallen niet binnen de zorgverzekeringswet, dan kan de behandeling niet ten laste van de zorgverzekering plaats vinden. Werkgevers kunnen hier dus niet op afschuiven. Wat werkgevers wel kunnen doen, is een bedrijfsarts inschakelen en wanneer deze constateert dat er waarschijnlijk sprake is van een psychische stoornis, de client door te verwijzen naar HSK, zodat het zorgdeel ten laste kan worden gebracht van de zorgverzekering van de werknemer. Het adviesdeel aangaande werkhervatting blijft ten alle tijden voor rekening van de werkgever.
 
Ik ga ervan uit dat uw vragen hiermee zijn beantwoord en nodig u graag uit om een en ander nog toe te lichten cq om uw casuiistiek te bespreken.  Ik zie graag zsm een reactie van uw tegemoet, waarin u een rectificatie plaatst op de door u geuite communicatie.
 
Met vriendelijke groet,
Telefoonnummer 026 368 77 06

Faxnummer 026 368 77 01
Drs. E.G. (Eddy) van Doorn
Algemeen Directeur

Postbus 134 | 6800 AC Arnhem                   
Oude Oeverstraat 120 | 6811 JZ Arnhem
Geachte heer Van Doorn, 4 maart 2014,


Fijn dat eindelijk iemand van HSK reageert.

Maar helaas begaat u in uw email een aantal fouten.

1) wij hebben inmiddels zoveel  'afschuif HSK gevallen' waarbij de bedrijfsarts hard tegen de werknemer schreeuwt dat 'externe reintegratieondersteuning niet kan' en dat men HSK voorschrijft. Wat vervolgens de prive verzekering bezwaart.

2) u beantwoordt met geen WOORD mijn eerdere vraag of u BELEID voert als HSK om WETSONTDUIKING TEGEN TE GAAN.

U antwoordt hier niet op, dus ga ik er vooralsnog van uit dat u het PRIMA vindt, deze wetsontduiking

3) Bij een zieke werknemer schrijven WET VERBERETRING POORTWACHTER zowel als BeZaVa voor dat de WERKGEVER EEN EXTERN REINTEGRATIETRAJECT BETAALT

Bedrijfsartsen worden afgerekend op kosten, en die kunnen dus in de verleiding komen om ALLE ZIEKE PSYCHISCHE WERKNEMERS richting HSK af te schuiven, omdat HSK de enige (landelijke) partij is die alles bij de AWBZ kan declareren.

De BEDOELING van Poortwachter en BeZaVA is juist dat werkgevers meer gaan betalen, en meer gaan zorgen voor herstel, NIET DAT DE INDIVIDUEN ZELF betalen.

Begint u het te begrijpen?

Ik vermoed overigens dat u dit al lang begreep, maar te kwader trouw nog steeds bedrijfsartsen LOKT richting HSK met het smoesje 'via HSK kan het gratis voor de werkgever, nl. op kosten van a) het Rijk, AWBZ en b) de prive ziektekostenverzekering.

Wij zijn benieuwd wat de Tweede Kamer hiervan denkt, en wij vinden, als onderzoekers, dat dit zelfs een strafrecht gehalte heeft. Wij zullen het OM op de hoogte stellen.

In onze ogen handelt u BEWUST wetsontduikend en TEGEN DE WENS van de wetgever in - Poortwachter, BeZaVa. Dit maakt u strafrechtelijk vervolgbaar.

Wij hopen dan ook dat deze wetsontduiking EN concurrentievervalsing een vervolg krijgt, in de vorm van een OM strafzaak.

Uw reactie en uw email - e.vandoorn@hsk.nl - komen gewoon op de blog te staan, zodat geinteresseerd kunnen meelezen in 'woord en wederwoord'.

Wordt vervolgd, hoogachtend,

Drs. H. Versteegh,
Onderzoeksjournaliste
4 maart 2014

2 opmerkingen:

 1. Beste mw. versteegh,

  Helaas blijft u pertinente onwaarheden schrijven over HSK en de procesgang rond een werkgerichte psychische interventie op verzoek van een wettige verwijzer. Daarnaast is uw bewoording op zijn zachts gezegd teleurstellend. Wij zien dit als laster, zeker wanneer u niet ingaat op ons verzoek u nogmaals uit te leggen hoe wij mensen met psychische stoornissen/klachten behandelen (wij zijn geen reintegratiebureau).

  Wederom verzoeken wij u vriendelijk met ons in gesprek te gaan (hoor en wederhoor), zodat wij u uitleg kunnen geven over de gang van zaken en verantwoordelijkheidsverdelingen. Dit biedt u de gelegenheid uw casuïstiek voor te leggen.

  Gaat u niet in op ons aanbod en ons verzoek tot rectificatie/verwijdering van uw blog betreffende HSK, dan beraden we ons op vervolgstappen in juridische zin en stellen wij u aansprakelijk voor eventuele economische vervolgschade.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Inmiddels heeft de directie van HSK met de besturen van beide bracheorganisaties Noloc en Nobco gesproken. Beide besturen geven te kennen dat zij de signalen van onrechtmatigheden, beschuldigingen en klachten niet kennen. Daarnaast geven ze te kennen dat zij klachten van/over derden te allen tijde eerst zullen inventariseren en voorleggen aan de desbetreffende organisaties zelf.

  BeantwoordenVerwijderen