donderdag 20 maart 2014

Standpunt Zilveren Kruis, betrouwbaar ziektekostenverzekeraar


http://www.zilverenkruis.nl/bedrijven/productenendiensten/gezondheidsmanagement/present/Pages/wijzigingen2014-psychologischezorg.aspx

Pychologische zorg


Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels voor vergoeding van psychologische zorg uit de zorgverzekering aangescherpt. Deze regels hebben mogelijk effect op de restfactuur voor de werkgever wanneer via Present een psychologische interventie is aangevraagd. Ruwweg zijn er twee belangrijke criteria met betrekking tot de vergoeding vanuit de zorgverzekering:
  • Er is alleen een vergoeding mogelijk wanneer er sprake is van een psychische stoornis (conform de DSM4 lijst).
  • Er is geen vergoeding mogelijk indien psychische klacht veroorzaakt is door werk en/of relatieproblemen.

Wat verandert er voor Presentklanten?

De psychologische interventies voor 2014 zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn:
  1. Een hogere vergoeding (50% tot maximaal €500 per interventie).
  2. De oorzaak van de psychische klacht is niet meer van belang. Ook vergoeding bij werkgerelateerde oorzaak of relatieproblemen.
  3. Er is geen onderscheid meer tussen 1e & 2e lijns psychologische zorg.
  4. Er zijn twee nieuwe psychologie providers (met landelijke dekking) toegevoegd aan Present (in totaal nu acht providers).
  5. Er zijn contractafspraken gemaakt met providers met betrekking tot werkhervatting, snelheid, doelmatigheid en klanttevredenheid.

HSK ontwijkt alle onderzoeksvragenGeachte heer E van Doorn, HSK,
Zo gaat dat niet.

Wij hebben talloze bewijzen dat werknemers door bedrijfsartsen geintimideerd worden, zij krijgen te horen 'De werkgever gaat helemaal niet voor reintegratie betalen. U gaat naar HSK en het wordt op uw priveverzekering verhaald'.
Vragen aan u, schriftelijk:
1) ontkent u dat deze praktijken bestaan?
2) hoe zijn deze praktijken volgens u ontstaan?
3) wat hebt u als HSK tot nu toe gedaan om deze 'afschuifpraktijken' (reintegratiekosten op priveverzekeringen) te voorkomen?
4) hebt u wel of niet bedrijfsartsen en P&O afdelingen pro-actief benaderd, of zelfs OMGEKOCHT om deze afscheeproute te kiezen?
Wij willen schriftelijk deze antwoorden van u.
Wij gaan niet zeuren over woordjes, het gaat om de bewijzen, feiten daden en intenties.
Wij wachten uw schriftelijke reactie op bovenstaande vragen af.
Hier wordt de wet ontdoken: zowel Poortwachter als BeZaVa, en HSK zit aan het gunstige = ontvangende einde van de wetsontduiking. Daarom moet een en ander worden uitgezocht.
Dat het u niet uit komt begrijpen wij, maar om onze blog laster te noemen is luchtfietserij.
Beantwoordt eerst maar bovenstaande 4 vragen schriftelijk, dan zien we wat de volgende stap zal zijn.
Onze mailwisselingen komen op de blog waarmee zeker aan hoor en wederhoor wordt gedaan.
Met vriendelijke groet,

Drs. H. Versteegh,
onderzoeksjournalist 20 maart 2014


//////////////

Beste mevrouw Versteegh,
Helaas blijft u pertinente onwaarheden schrijven over HSK en de procesgang rond een werkgerichte psychische interventie op verzoek van een wettige verwijzer. Daarnaast is uw bewoording op zijn zachts gezegd teleurstellend. Wij zien dit als laster, zeker wanneer u niet ingaat op ons verzoek u nogmaals uit te leggen hoe wij mensen met psychische stoornissen/klachten behandelen (wij zijn geen reintegratiebureau).
Wederom verzoeken wij u vriendelijk met ons in gesprek te gaan (hoor en wederhoor), zodat wij u uitleg kunnen geven over de gang van zaken en verantwoordelijkheidsverdelingen. Dit biedt u de gelegenheid uw casuïstiek voor te leggen.
Gaat u niet in op ons aanbod en ons verzoek tot rectificatie/verwijdering van uw blog betreffende HSK, dan beraden we ons op vervolgstappen in juridische zin en stellen wij u aansprakelijk voor eventuele economische vervolgschade.
Met vriendelijke groet,
Drs. E.G. (Eddy) van Doorn, algemeen directeur


dinsdag 4 maart 2014

HSK reageert! Maar stopt haar hoofd onder het zand

28 februari 2018 - mail van HSK directeur drs. E. (Eddy) van Doorn

De tekst volgt hieronder, met daarna een mail retour van mij, drs. Henriette Versteegh, onderzoeksjournalist, van vandaag, 4 maart 2014

----------------------------------------------------------------------

Beste mw. Versteegh,
 
Voordat ik reageer op de door uw gestelde vragen, wil ik graag eerst aangeven dat uw associatie met HSK en fraude volstrekt onjuist is en uw "concrete feiten" zeer waarschijnlijk op verkeerde veronderstellingen rusten.
 
Allereerst is HSK een toegelaten zorginstelling door het ministerie van VWS sinds 2004. U kunt dit ook terugzien in ons maatschappelijk jaarverslag, zoals die door alle zorginstellingen jaarlijks worden gepubliceerd. Sinds 2004 hebben wij afspraken met alle zorgverzekeraars over onze dienstverlening met betrekking tot de behandeling van psychische stoornissen. Om voor een dergelijke behandeling in aanmerking te komen én te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar is een geldige verwijsbrief noodzakelijk van een huisarts of een bedrijfsarts. Deze verwijzer heeft contact gehad met de desbetreffende client én de verwijzing naar HSK besproken. Werkgevers kunnen dus niet verwijzen naar HSK en daarmee de kosten op de zorgverzekering van de werknemer laten drukken. In onze processen is dit gewaarborgd en controle vindt hierop zowel intern als door de zorgverzekeraars plaats. Tevens controleert de NZA ook onze gegevens middels periodieke aanleveringen.  
 
Indien wij beschikken over een juiste verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts komen cliënten bij ons in behandeling en worden de zorgkosten (behandelsessies) na afronding gedeclareerd bij de betreffende zorgverzekeraar, net zoals bij iedere andere zorgaanbieder. Dit wordt besproken en vastgelegd met de client in de diagnostische fase. De aanvullende adviezen voor de werkgever op het gebied van werkhervatting, die de werkgever aanvullend bij ons af wenst te nemen, in het kader van een snelle reintegratie wordt volledig betaald door de werkgever. Hierin zijn wij volstrekt transparant en alle zorgverzekeraars zijn op de hoogte van onze werkwijze, sterker nog een aantal zorgverzekeraars heeft met ons voor haar eigen werknemers hierover een contract gesloten.
 
Indien er geen sprake is van een geldige verwijsbrief of de genoemde klachten vallen niet binnen de zorgverzekeringswet, dan kan de behandeling niet ten laste van de zorgverzekering plaats vinden. Werkgevers kunnen hier dus niet op afschuiven. Wat werkgevers wel kunnen doen, is een bedrijfsarts inschakelen en wanneer deze constateert dat er waarschijnlijk sprake is van een psychische stoornis, de client door te verwijzen naar HSK, zodat het zorgdeel ten laste kan worden gebracht van de zorgverzekering van de werknemer. Het adviesdeel aangaande werkhervatting blijft ten alle tijden voor rekening van de werkgever.
 
Ik ga ervan uit dat uw vragen hiermee zijn beantwoord en nodig u graag uit om een en ander nog toe te lichten cq om uw casuiistiek te bespreken.  Ik zie graag zsm een reactie van uw tegemoet, waarin u een rectificatie plaatst op de door u geuite communicatie.
 
Met vriendelijke groet,
Telefoonnummer 026 368 77 06

Faxnummer 026 368 77 01
Drs. E.G. (Eddy) van Doorn
Algemeen Directeur

Postbus 134 | 6800 AC Arnhem                   
Oude Oeverstraat 120 | 6811 JZ Arnhem
Geachte heer Van Doorn, 4 maart 2014,


Fijn dat eindelijk iemand van HSK reageert.

Maar helaas begaat u in uw email een aantal fouten.

1) wij hebben inmiddels zoveel  'afschuif HSK gevallen' waarbij de bedrijfsarts hard tegen de werknemer schreeuwt dat 'externe reintegratieondersteuning niet kan' en dat men HSK voorschrijft. Wat vervolgens de prive verzekering bezwaart.

2) u beantwoordt met geen WOORD mijn eerdere vraag of u BELEID voert als HSK om WETSONTDUIKING TEGEN TE GAAN.

U antwoordt hier niet op, dus ga ik er vooralsnog van uit dat u het PRIMA vindt, deze wetsontduiking

3) Bij een zieke werknemer schrijven WET VERBERETRING POORTWACHTER zowel als BeZaVa voor dat de WERKGEVER EEN EXTERN REINTEGRATIETRAJECT BETAALT

Bedrijfsartsen worden afgerekend op kosten, en die kunnen dus in de verleiding komen om ALLE ZIEKE PSYCHISCHE WERKNEMERS richting HSK af te schuiven, omdat HSK de enige (landelijke) partij is die alles bij de AWBZ kan declareren.

De BEDOELING van Poortwachter en BeZaVA is juist dat werkgevers meer gaan betalen, en meer gaan zorgen voor herstel, NIET DAT DE INDIVIDUEN ZELF betalen.

Begint u het te begrijpen?

Ik vermoed overigens dat u dit al lang begreep, maar te kwader trouw nog steeds bedrijfsartsen LOKT richting HSK met het smoesje 'via HSK kan het gratis voor de werkgever, nl. op kosten van a) het Rijk, AWBZ en b) de prive ziektekostenverzekering.

Wij zijn benieuwd wat de Tweede Kamer hiervan denkt, en wij vinden, als onderzoekers, dat dit zelfs een strafrecht gehalte heeft. Wij zullen het OM op de hoogte stellen.

In onze ogen handelt u BEWUST wetsontduikend en TEGEN DE WENS van de wetgever in - Poortwachter, BeZaVa. Dit maakt u strafrechtelijk vervolgbaar.

Wij hopen dan ook dat deze wetsontduiking EN concurrentievervalsing een vervolg krijgt, in de vorm van een OM strafzaak.

Uw reactie en uw email - e.vandoorn@hsk.nl - komen gewoon op de blog te staan, zodat geinteresseerd kunnen meelezen in 'woord en wederwoord'.

Wordt vervolgd, hoogachtend,

Drs. H. Versteegh,
Onderzoeksjournaliste
4 maart 2014

Brancheorganisaties krijgen van aangesloten bureaus ook berichten over HSK/bedrijfsartsen fraude

Inmiddels hebben branche verenigingen als Noloc, Nobco en Stichting De Bestemming (alle 3 met reintegratiebureaus) berichten laten doorkomen dat veel van hun leden last hebben van de

'bedrijfsartsenfraude' zoals anderen dat noemen,

al betreft het daarna wel altijd HSK

Bedrijfsartsen doe een actieve wetsontuiding door Poortwachter en BeZaVa te ontlopen, en hard te schreeuwen dat reintegratietrajecten niet op kosten van werkgevers zouden 'KUNNEN' (!!!).

Dit is mismoedige wetsontduiking en strafbaar.

Wij denken binnenkort genoeg gevallen te hebben om het Openbaar Ministerie te waarschuwen

Uiteraard heb ik HSK gevraagd (directrice A. Kamst) gevraagd wat zij te zeggen had, en of zij
1) een BELEID had om het afschuiven richting priveverzekering te voorkomen,

maar zij heeft nog steeds niet geantwoord.

H. Versteegh,
onderzoeksjournaliste